-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ فروردین ۶, دوشنبه

خدا خیر بلخ را پیش کند!

نخستین بار سخنان اسحق رهگذر را شنیدم. احساس می کنم که هرگاه موصوف در رابطه با تمامی امور بلخ، از عطا محمد نور مشورت و هدایت نگیرد، بلخ از نظر شکل و ماهیت مستعمره گذشته گرایان می شود. دریک مورد، چاپلوسی بیش از حد در سخنانش شنیده شد.