-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ اسفند ۲۱, دوشنبه

جبهه ضد طالبان یک در ولسی جرگه به پیروزی دست یافت

شماری از کسانی که به فرهنگ سنتی- سیاسی گذشته دلبسته گی شان را حفظ کرده اند، از گزینش همایون همایون به عنوان معاون اول ولسی جرگه شوکه و غضب شده اند. بلند شدن همایون در جایگاه معاونت اول ولسی جرگه ضربه سختی به حنیف اتمر و دکترغنی است. همایون در نتیجه یک ائتلاف با گروه های ضد غنی- اتمر به خصوص جریان های وابسته به ضد طالبان در مجلس نماینده گان به چنین جایگاهی دست یافت. این ظفریابی در شورا بخشی از عملیاتی است که با محوریت حکومت بلخ انجام گرفته است.