-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ فروردین ۱۶, پنجشنبه

هههههههههههه...هه ها

چون باز میدان یک اندازه شغالی شده، احمد ضیاء مسعود و یونس قانونی فلوته بازی دیگری را شروع کرده اند. گفته اند که هیچ گاه در تکت انتخاباتی به حیث معاون ریاست جمهوری ظاهر نخواهیم شد. اولا ضیاء مسعود بهتر بیخی ازین رقم گپ ها تیر شود که خسته کن شده. می ماند «مرد معامله» ( قانونی) که طبق عادت و سنت شخصی، هر مکروهات کرده و نا کرده را نام «ملی» و خواست «ملت بزرگ افغانستان» داده و آن را الساعه «از آرزوی های مسعود بزرگ» قلمداد می کند وآنگاه همه چیز را دربست در خدمت تفکر «گذشته گرایی» تقدیم می کند. ... والقصه، این دور باطل را پایانی درکار نیست.