-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ فروردین ۲۶, یکشنبه

پرتو نادری: پسر مرا ایوب سالنگی معتاد ساخت


ایوب سالنگی به سوگند خود وفا کرد!
تاجک و هزاره بارانی از دشنام برمن بارانیدند؛ کمترین دشنام از پشتون ها بود.استاد پرتو نادری، رنجنامه ای نگاشته است که روان گسل است. وی گفته است که نستوه نادری در سی سالگی در زندان معتاد شد؛ بهتر است بگویم معتادش ساختند؛ این که چرا زندانی شد، باید از همان دزد تفنگ دار ایوب سالنگی پرسید و آن گونه که سوگند خورده بود همان گونه نستوه را جزا داد!
پرتو می افزاید: فرزند من معتاد شده است، بهتر است بگویم او را معتاد ساخته اند مگر تو حق داری دشنام بدهی؛ مگر تو خود معتاد نیستی هزار گونه معتادی! خطرناکترین اعتیاد، اعتیاد حقارت است.
پس از تاجیکان این هزاره ها بودند که به من بسیار دشنام داند هیچ نمی دانم چرا؟! چند تن آنان چنان با حمیت و انتقام جو بودند که رفتند و در پای تمام نوشته های من دشنام نوشتند من آن شب تا بامداد بیدار بودم و دشنام ها را حذف می کردم و دشنام دهندگان را نیز!
پرتو می گوید تاجک ها و هزاره ها بارانی از واژه های رکیک و مستهجن به آدرس وی حواله کرده اند اما پشتون ها کمترین دشنام و سخنان اهانت آمیز را نوشتند. پرتو می گوید: برایم جالب بود وقتی خواندم یک جوان پشتون نوشته بود «من بسیار متاثرم و می خواهم تمام هزینه تداوی این جوان را بپردازم، حس عجیبی برایم دست داد. استادی از اکادمی علوم با تخلض منگل برایم زنگ زد که من از سوی انجمن مدنی جوانان خوست یا پکتیا زنگ می زنم آنان گفته اند هر گونه کمکی که از ما ساخته باشد ما در خدمتیم چه دولتی، چه معنوی و چه مادی!