-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ فروردین ۱۴, سه‌شنبه

وحشت ناک ترین خبر کوتاه این هفته

علی اصغر اکبر زاده نوشته است: فساد اداری چیست؟
به خاطر تخریب دواتاق شفاخانه۱۰۲ بستر خیرخانه 
هشتاد هزار دالر آمریکایی مصرف شده بود فقط تخریب . من حاضر به افشای اسناد دقیق وقانونی استم.
من که آغا صاحب را می شناسم او بسا اسناد دیگری دارد که ماهیت تاریخ اجتماعی و سیاسی عصر ما را برای آینده گان به شکل عبرت انگیزی فاش می کند.