-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ فروردین ۲۷, دوشنبه

بدون احزاب، انتخابات یک فریبکاری است

دکتر محی الدین مهدی اندیشه روز سرشناس و عضو مجلس نماینده گان، درکابل گفت: سه دلیل منطقی لزوم این امر را ضروری می سازد که مهمترین آن این است که اصلا دمکراسی بدون حضور احزاب معنا و مفهوم ندارد.

مهدی با تاکید بر اینکه حضور نداشتن احزاب در انتخابات یک بازی و فریب است بیان کرد: حضور احزاب بازی با کارت قومی که متاسفانه مرض مزمن در افغانستان است را پایان می دهد و کارت قومی را از دست سیاست مداران می گیرد.