-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ فروردین ۲۴, جمعه

لقب اپورچونیست دو آتشه به جنرال دوستم

عبدالرحمن فتح الهی تحلیل گرسینما، فیلم غربی در مورد کارنامه جنگی جنرال دوستم در روزهای پایانی حاکمیت طالبان را بررسی کرده است. متن بررسی بسیار طولانی است.

عبدالرحمن فتح الهی می گوید: چرا باید فیلمی پس از 17 سال بخواهد به نوعی عبدالرشید دوستم را حامی منافع آمریکا و افغانستان نشان دهد. به گونه ای که می توان گفت 12 مقاوم یک دوستم نامه در مدح و ستایش او (عبدالرشید دوستم) است. کسی که به واسطه تشتت در کارنامه سیاسی و نظامی اش می توان به او لقب اوپورچیونیست دو آتشه افغانستان را داد. هر چند که سایرین هم دست کمی از او ندارند اما دوستم سری از تمامی این سیاسیون افغانی بالاتر دارد.

وی در فرجام می گوید که فرامتن اثر سینمایی 12 مقاوم را می توان در جمله ای از کاراکترعبدالرشید دوستم یافت. در این دیالوگ دوستم به نلسون می گوید "افغانستان گورستان فرمانراویان است. روزی شما (آمریکایی ها) هم به یکی از اقوام این کشور(افغانستان) بدل می شوید. اگر از اینجا بروید بزدل هستید و اگر بمانید دشمن" ؛ لذا باید گفت که در پس کارنامه 17 ساله کاخ سفید در افغانستان اکنون آمریکایی ها به دشمنانی بزدل بدل شده اند که در سایه سوپرایگوهای کپک زده خود در 12 مقاوم به دنبال بازگشت خود به افغانستان هستند.