-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ فروردین ۲۶, یکشنبه

دکترغنی، دست خوش! درین انتخابات هیچ مانعی پیش رو نداری!

دکترغنی این بار دو برابر نسبت به انتخابات گذشته، از مهندسی و تقلب قانونی! وسیستماتیک، خاطر جمع معلوم می شود. وی امروز گفت که مداخله در امور انتخابات از سوی قوای امنیتی و دفاعی و ملکی، قابل قبول نیست.
«قوای امنیتی» درکار انتخابات چه غرض دارد؟ کلیه امور در دست کمیسیون انتخابات است که به طور قطع، درخدمت گذشته گرایان با استفاده از هزینه بی حساب دولت، به وظیفه ای که برایش احاله شده عمل می کند. انتخابات پیش رو، از هم گسیخته و مضحک تر از گذشته خواهد بود. چون، نه تیم سلطه بر شفافیت اعتقاد دارد، نه مخالفان و نه مردم. امریکا و اروپا «ضرورتاً» مهندسی انتخابات را هم سو با اهداف خویش می دانند.