-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ فروردین ۲۵, شنبه

برتری امریکا نسبت به روسیه در سوریه

امریکا راهی ندارد جز این که در قلمرو سوریه برای خودش جای پای محکم پیدا کند. برتری استراتیژیک امریکا و عربستان در برابر روسیه و ایران، پول نا محدود و جنگ ابزارهای فوق پیشرفته و تا هنوز نا شناخته، نیست؛ امتیاز آن ها درین است که بخش اعظم نفوس سوریه اهل تسنن می باشند. نیروی اکثریت سنی در دراز مدت، هم روسیه و هم ایران را به عقب نشینی تدریجی مجبور می کند؛ یا به مرور، هزینه جنگ و تلفات تا آن جا برای شان افزون می شود که خود به خود ابتکار را از دست می دهند.
یورش هوایی مشترک انگلیس، فرانسه وامریکا از بهر دستیابی به امتیاز و زمین در سوریه نیست؛ هدف اصلی این اقدام، تصرف اذهان عامه مردم فرانسه، انگلیس و امریکا برای تمویل درازمدت زور آزمایی استراتیژیک درنقاط مورد منازعه ( از نظر اقتصادی و امنیتی) در جهان است. یعنی مردم این کشور ها قانع شوند که هرچه حکومات شان در سوریه و فراتر از مرزهای شان از هزینۀ عمومی برداشت می کنند؛ فقط به خاطر نجات آرامش و مأمون کردن زنده گی آن هاست.