-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اردیبهشت ۴, سه‌شنبه

بانک جهانی: حکومت کابل هیچ کار بنیادی انجام نداده است


در پایان چهار سالگی حکومت، سر قوماندان اعلی هـمه كارۀ ملك، به کدام طرف روان است؟ 
نوشته احمد ولی «مسعود» 
در نشست هـا با شخصیت ها و نهاد ها، روی نگرانى هـا، روند انتخابات، بدتر شدن وضعیت امنیتی، فاجعۀ بزرگ دشت برچی که صدها هموطن ما بشهادت رسیدند، فرار حداوسط روزانه دو هزار جوان از مسير فراه به ایران، ترکیه و اروپا، تشدید سیاست تبعیض و حذف حکومت همراه با فعالیت های مرگبار ستون پنجم، سرخورده‌گی و نارضایتی عمومی که هرروز زنده‌گی عامه را متأثر ميسازد گفتگو و توافق به راه حل صورت ميگيرد. 
نهاد های بین المللی نیز اخیراً با انتشار اعلامیه هائی از ناکارآمدی و فساد گستردۀ حکومت پرده برداشته است. 
بانک جهانی: حکومت وحدت ملی در سه سال گذشته هیچ نوع کار بنیادی انجام نداده است و حداقل در دوسال آینده نیز بهبودی در وضعیت افغانستان دیده نمیشود.
سیگار: دولت افغانستان در زمینۀ مبارزه با فساد نه تنها که دستآوردی نداشته است، بلکه در حکومت وحدت ملی، بخصوص در برنامه های اقتصادی آن فساد روبه افزایش میباشد. 
ما ديديم كه قسمتى از پول هـاى ما در كمپاين هـاى انتخاباتى هـزينه شده است.
صحبت هـا بیشتر حول مرحلۀ پياده ساختن راهکار وفاق ملى براى مهار بحران ميباشند.