-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ خرداد ۱۰, پنجشنبه

کرزی و ما همه بیچاره ایم

ما سال ها سیاست های حامد کرزی را از هر زاویه ای که فکر ما صائب به نظر می رسید، انتقاد کردیم. مصاحبه ایشان را در برنامه سیاه و سفید با دقت شنیدم. همه آن مواردی را که وی برجسته کرد؛ استدلال هایی که وی مطرح کرد، درست اند. اما اداره ضعیف وی در تبدیل کشور به بهشت مفسدان داخلی، گناه کار اصلی است که تاریخ آن را از یاد نمی برد و عفو نمی کند. حکومت ایشان مانند امروز، به طور کامل تقسیماتی ومافیایی بود و هیچ فردی مستحق ونخبه بدون اتصال به جناح کرزی یا فهیم، فرصت ورود به آن را نداشت.
کرزی مدعی شد که در شکستن اعتبار کابل بانک «مطلق» دست امریکا بود. مشاور امریکایی می گفتند که پول را از کابل بانک ببرید به دوبی. اظهارات کرزی، روی تمام رفقای خودش را سیاه کرد. روی فهیم قسیم را سیاه کرد که بیش از 500 میلیون دالر کابل بانک را برداشت کرد و تا امروز بازپرداخت نشده است. کرزی در واقع فهیم قسیم را قلمداد کرد و گفت که هدف امریکایی ها تشویق مفسدان به انتقال پول از کابل بانک و بدنام کردن او بود. مهره های غارت کابل بانک به ده ها نفر می رسند که دانه درشت های شان، از حواریون شخصی کرزی و فهیم بودند.