-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اردیبهشت ۱۷, دوشنبه

حکومت ایران بر لبۀ پرتگاه قرار دارد

نرخ دالر در مقابل پول رایج ایران جهش خطرناکی از خود نشان داده و امکان بروز مجدد شورش در ایران نسبت به گذشته قوی شده است. سخنان مبارزه جویانه دکترحسن روحانی علیه امریکا سخت ضعیف و ناشی از وارخطایی شدید بود. صدای روحانی برای نخستین بار، آهنگ شکست داشت. رژیم ایران هم در عرصه داخلی و هم از برون مرز ها در حال محاصره شدن است. محاصره وجود داشت؛ این بار محاصره تنگتر شده است.