-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ خرداد ۷, دوشنبه

عبدالعلی مزاری، درصدر تاریخ افغانستان مقام دارد

درس های جنگ و سیاست در چهل سال اخیر نشان می دهند که یگانه رهبر سیاسی که پوره و مشخص می دانست که هدفش از مبارزه و جنگیدن از برای چه است، فقط و فقط استاد عبدالعلی مزاری بوده است. بقیه، همه درحلقه موهوم «اسلام عزیز» گرفتار بودند یا کسب پدیده ای مجهول المفهوم به نام «رضای الهی» را غایت اهداف سیاسی و جنگی خویش معرفی می کردند.
نتیجه آن شد که «اسلام عزیز» به یک بلای بزرگ تبدیل شد که حالا از هر زاویه ای برای بلعیدن خود شان به دیوار های بزرگ سمنتی اقامت گاه های شان را با پنجه های آتشین خویش می خراشد تا آنان را قورت بدهد. از کسب رضای الهی ...بهتر است چیزی ننویسیم که داستان دنباله دار می شود!