-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ خرداد ۵, شنبه

جنگ مردم در دو جبهه آغاز شده است: برضد طالبان و علیه گروه ارگ

به تاریخ ۳۱ ثور، دوره ریاست جمهوری دکترغنی بر بنیاد مفاد قانون اساسی خاتمه یافت. این درحالی است که سراسر دوره کار او با هیچ ماده قانون اساسی کشور منطبق نبوده و اکثراقدامات مهم در سطح عالی دولت از روی دکتاتوری فردی جلو رفته است.
نکته ناگوار این است که مشارالیه هیچ اعلامیه ای در رابطه به استعفا یا ماندن در قدرت منتشر نکرده و هرگز حاضر نیست درین باره به مردم توضیح بدهد. برعکس، تمام کارکرد های وی نشان می دهد که سخت در تلاش برهم زدن پروسه انتخابات بوده و خاموشانه تمام امکانات دولتی را به طور غیر قانونی در راستای ابقا در قدرت به کار انداخته است.