-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ خرداد ۷, دوشنبه

تصادم قریب الوقوع سیاسیون پشتون با گروه ارگ

هرنوع ضد عمل یک جانبه از سوی تاجک، هزاره و ازبک یا دیگر رگه های تباری، به حلقه دیسانتی اتمر- غنی انرژی و فرصت ادامه حیات می دهد.

اطلاعاتی در دست است که  یک حرکت سیاسی متشکل از احزاب عمده و سیاسیون پشتون آغاز شده است تا گروه نفاق افگن لانه گرفته در ارگ را متوقف کنند. رهبران مخالف غنی- عبدالله در سطح داخل کشور، در آستانه بسیج سراسری به هدف لگام زدن به اسب کور حلقه ای چشم وگوش بسته در ارگ قرار دارند و شور و مشورت های منظم به منظور جلب توجه متحدان بین المللی نسبت به خطر قریب الوقوع برخاسته از تک محوری غنی- اتمر نیز در دست انجام است.
نیروهای سیاسی مخالف طالبان که بالطبع که مخالفت علیه غنی را می کوبند، درین کارزار شریک اند.


گروه کوچک منافقان در ارگ، در چنین شرایطی که ذهنیت اجتماعی بیش از هر زمانی مصدوم تبلیغات قرار می گیرد، برای باقی ماندن در اریکه قدرت و حیف و میل بیت المال، خود را با قطار وزره قومی مجهز کرده اند. بنا برین، یگانه نیرویی که سهل می تواند این خرقه دروغین ارگی ها را از تن شان بیرون کند، رهبران سیاسی پشتون تبار است. دیگر اقوام بهتر است با آن عده رهبران پشتون که پایه و ریشه اجتماعی در افغانستان دارند و مانند دیگر اقوام سالیان سال بار رنج و تعب را بر دوش کشیده اند، دست همکاری دهند.
هرنوع ضد عمل یک جانبه از سوی تاجک، هزاره و ازبک یا دیگر رگه های تباری، به حلقه دیسانتی اتمر- غنی انرژی و فرصت ادامه حیات می دهد. هیچ یکی از رهبران پشتون تبار مخالف غنی، از طرح جنگ افروزی خانه به خانه و کوچه به کوچه قومی تحت شعار توزیع شناسنامه برقی حمایت نکرده اند. از دکترنجیب الله، طالبان تا کرزی، هیچ یک طراح بالفعل بازی با آتش قومی نبوده اند.
 اقدامات ارگ که قوم گرایی منفی وسخت افراطی را به هدف رسیدن به اهداف کوچک سیاسی در پیش گرفته است، سیاستگران صف اول و متنفذ پشتون را که به طور سنتی در داخل کشور رگ وریشه دارند، به خشم آورده است. از ورای گزارش ها استفهام می شود که شکست کامل گروه آتش افروز غنی که درتبانی با شرکت های لبنانی و مافیای جا خوش کرده در کمیته تدارکات ملی، قصد دارند با ایجاد حالت از هم گسیخته در روابط اقوام، جایگاه خود را درحکومت و اقتصاد بیمه کنند، حتمی است و حتی امکان مانور های خیابانی و تهدید های غیر مدنی نیز وجود دارد.
سیاست های علنی غنی برای ایجاد تصادم قومی، هر روز عریان تر می شود، سیاستی که سازه ها و ساختار های تاریخی همبسته گی اقوام را به خطر فروپاشی رو به رو کرده است.