-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ خرداد ۶, یکشنبه

این پیام را به گوش کرِ دکترغنی شلیک کنید!

مهمترین هدف در افغانستان «دولت‌سازی» است. دولت‌سازی از سه گزینه اساسی شکل گرفته است:
۱. اجماع و مشروعیت 
این اصل اراده جمعی برای ایجاد دولت را مساعد می‌سازد. اجماع و مشروعیت با رعایت هم‌سانی، عدالت و قانونیت مساعد است. اگر سیاست‌مداران این سه عنصر را زیرپا کنند، اجماع و مشروعیت خلق نمی‌شود.

۲. قرارداد اجتماعی
قرارداد اجتماعی قانون‌مند شدن تعهدات دولت در برابر شهروندان و شهروندان در برابر دولت است. قرارداد اجتماعی رمز و مرز جای‌گاه دولت و شهروند را در یک ساختار کلان تعریف می‌کند.

۳. ساختار سازی
برای این‌که اجماع و قرارداد اجتماعی به جریان افتند، دولت نیاز به سارختارهای سیاسی دارد. این ساختارها در شعاع ارزش‌های معاصر که هنجارهای دولت‌های ملی نامیده می‌شود شکل می‌گیرد.

اما اگر عمل‌کرد دولت بر بنیاد این سه مؤلفه اساسی استوار نباشد و سیاست‌مداران تلاش کنند دیدگاه‌های سیاسی، مذهبی و قومی خود را بر ذهنیت اجتماعی تحمیل کنند، سرگردانی حاشیه‌یی بیش نیست. چنین مسیری به دولت‌سازی و ملت‌سازی نمی‌انجامد. در این حالت هرقدری‌که ماموریت و مسوولین را عوض کنید، کار به جایی نمی‌کشد.

ملک ستیز