-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اردیبهشت ۲۳, یکشنبه

سفر وزیردفاع به تهران

این سفر، از وقایع مهم این هفته است. طارق شاه بهرامی از سوی همتای ایرانی خود دعوت شده است.

ایران احتمالن اطلاعاتی درخصوص استفاده امریکا از خاک افغانستان در حمله به امریکا یا استقرار گروه های تندرو سنی مذهب ایرانی ( به کمک شبکه های فعال عربستان) در مرزها با ایران اطلاعاتی دراختیار دارد. این خطر، بعد از خروج امریکا از پیمان هسته موسوم به برجام، صورت عریانی به خود گرفته است.
طارق شاه دعوت شده تا برایش اخبار شود تا پیام صریح ایران را به ارگ منتقل کند.