-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ خرداد ۴, جمعه

ایجاد پوشش قانون در گسترۀ زیستی پشتون ها، حلقات سیاسی معین در افغانستان را زمینگیر می کند

فیصله تاریخی پارلمان پاکستان در مورد ختم مناطق «قبایل آزاد» در مناطق مرزی با افغانستان، یک رویداد بسیار مهم و تاریخی است. 
پایان حوزه های عشایری فاقد قانون یا مرکز گریز در گستره شمال غربی پاکستان، دست افغانستان را برای نفوذ واعمال فشار بر پاکستان کوتاه می کند و سبب می شود که رهبران سنتی پشتونخوا بیشتر بر محور رهبری ملی تحت رهبری پنجابی ها بسیج شده و صلاحیت های قاطعانه ای را نصیب شوند. اما این رویداد، آغازی تضعیف حلقات سیاسی در حول حکومت کابل و دسته جات خارج از حکومت است که هماره در برابر پاکستان از تکرار دعوا های ارضی خسته نمی شوند. یک علت تضعیف حتمی مدعیان باطل انگاری مرز دیورند در افغانستان این است که حکومت قصداً بین پشتون و غیر پشتون آتش می اندازد و حتی این مساله به حدی پیشرفت کرده است که ولایات یکی پی دیگر، به قیام برخاسته اند و اکنون از نام افغانستان منکر اند.
گروه غنی را غیر از خود پشتون ها کدام نیروی دیگر لگام زده نمی تواند.