-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ خرداد ۵, شنبه

جنبش متفاوت انتخاباتی و آزمون دشوار

فاز جدید جنبش انتخاباتی که در کشور شروع شده است از نظر شکل و ماهیت نسبت به دوره های قبلی متفاوت و هیجان انگیز است. یکی از جنبه های این پروسه، ظهور یک نسل تازه نفس با دیدگاه های نوین است. رُخ دیگر این حرکت، بیانگر زوال «تنظیم پرستی» است که نسبتاً درقالب تبار گرایی متبارز شده است. ویژه گی های اجتماعی افغانستان درهم آمیخته، متفاوت، متساهل و رنگارنگ است. بنا برین، به هر اندازه ای که به آتش حساسیت های قومی دمیده شود، درصف تو درتوی اجتماعات درهم جوش در افغانستان خللی وارد کرده نمی تواند. درعوض، بستر اجتماعی وفرهنگی افغانستان درمجموع، دافع و نافی افراط گرایی است. 
با این حال، افراط گرا ها با تمام قدرت آماده می شوند تا میراث قبلی را برای خود نگهدارند. افراط گرایی، با هر نمود ونماد، چه درنسخه مذهب، قوم، زبان و «اسلامیت»، با سموم مذموم اطلاعاتی و به شدت سیاسی آلوده است. امروز، آنانی که برای بقای زنده گی، و پایداری این خانۀ مشترک در سنگر ها کنار هم به خاک می غلتند، به مذاهب مختلف و تبارهای متفاوت اما سخت به هم نزدیک بسته گی دارند. جنبش انتخاباتی پیش رو، بسیاری از قرارداد های زیانبار قومی و مصلحتی را درهم خواهد شکست. ممکن است حلقات تنظیمی دست به واکنش های غیرعادی بزنند؛ اما از صحنه روفته خواهند شد.