-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اردیبهشت ۲۰, پنجشنبه

مهم ترین میراث دوره دکترغنی، شکست و ریخت کامل دسته جات «مقاومت» بود

درحال حاضر، طالبان با هیچ دشمن مشخص و شناخته شده مواجه نیستند.
در دولت دکترغنی، ساختار های اداری درهم شکست و سر از نو از روی مدل های فرضی قوم گرایی دیزاین شد. تعامل سیاسی جایش را به رفتار سلبی و تئوری توطئه خالی کرد و بی اعتمادی عمومی، فضای قبلی را که مقدمه ای برای ترمیم به هم ریخته گی های اجتماعی و سیاسی بود؛ دور زد و سلطه گرفت. اما مهم ترین دست آوردی این دوره، شروع فروپاشی غیر قابل ترمیم جریان های سیاسی «مقاومت» ضد طالبان بود. این جریان ها به اصطلاح در فصول مساعد، پوست نیانداختند، شکسته و بی اثر شدند. آن ها سیاست مثبت و دراز مدت را به خس دزدی ها و قاپیدن فرصت های شغلی دم دستی، به اشتباه گرفتند. چیزی که هرگز نداشتند و کسب هم نکردند، فهم تجربی و تاریخی از اوضاع گذشته و حال بود که آینده را از کف شان خارج کرد.  درحال حاضر، طالبان با هیچ دشمن مشخص و شناخته شده مواجه نیستند.