-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اردیبهشت ۱۵, شنبه

مدتی است که احمد غوث زلمی، آن رفیق بی همتا در شیفته حالی گذشته های بی برگشت غرقه گشته است و من نوشته هایش را هماره می خوانم و اضطراب از چهار سو مرا احاطه می کنند. با این چنین کوتاهه نگاری ها حق مطلب ادا نمی شود. پیشنهاد من این است که غوث زلمی سم صحیح آستین بر بزند و کتاب خاطراتش را بی پرده بنویسد که سیر کاروان زنده گی سریع تر شده است.