-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اردیبهشت ۱۵, شنبه

فایده واژهء «افغان» به یک نفر پشتون عادی و دیگران چه است؟

این بازی سیاست پیشه هاست.
دیدگاه دکتر سمیع «حامد» در بارهء تئاتر انتخاباتی غنی و عبداللهچه نام سیاسی ما را " افغان" بنویسند چه نه معنایش میشود : هیچ! باد هوا!

این بازی فقط برای سیاست پیشه ها است؛ زیرا مخالفت و موافقت با آن جیب مردم را پر از " نقل چوبی" می کند اما برای قومفروشان سودآور است.
تا پیش از توافق روی نام ، ساختار قدرت به گونه یی شکل نگیرد که بتواند برابری شهروندان را ضمانت کند؛ بود و نبود واژهء افغان هیچ درد ما را دوا نمی کند. چه این واژه باشد چه نه ، تصمیم های کلان کشوری را کسانی خواهند گرفت که قدرت سیاسی-اقتصادی در دست شان است نه شهروندان. مگر همین که... سیاست پیشه ها به جای تمرکز بر حل ریشه یی مسله در قانون اساسی " شناسنامهء الکترونیک" را بهانه میگیرند دال بر بازی سیاسی نیست؟

ما که نگران بهره برداری ابزاری از یک واژه هستیم و فکر میکنیم کسانی میتوانند با گذاشتن یک واژه در کنار " ملت" هویت خود را بر شناسهء ما تحمیل کنند؛ چگونه از خود نمی پرسیم که چگونه و با کدام " قدرت" این کار را م یکنند؟ مگر اصل " مشکل" همان قدرتی نیست که " امکان" برتری خواهی را دارد؟؟؟ اگر هست چرا تمرکز ما روی تغییر فورمول قدرت نیست؟ سه مسله میتواند باشد: یا برتریخواهان واقعن قدرتمند اند ؛ یا دیگران لاف میزنند که توانایی مهار هژمونیزم را دارند و یا مخالفان هژمونیزم روحیهء برتریجویی بین خود نیز دارند.

 زمانی که بستر قدرت قومی است زمینه فقط برای قومگرایان و قوم فروشان فراهم است و هیچکس هم حق ندارد طرف های دیگر را متهم به قومبازی کند. در میدان کشتی کج کسی پینگ پانگ بازی نمی کند.
ما میخواهیم شهروند باشیم. مهم نیست افغان نوشته شود یا نشود ؛ مهم این است که آیا قدرت سیاسی میتواند ضامن برابری شهروندی ما باشد یا نه؟ اگر چنان نباشد نه نوشتن واژهء افغان به فایدهء پشتون عادی است و نه ننوشتن اش به سود ازبیک و تاجیک و هزاره و....عادی. هر دو گزینه فقط خشت های طلایی بیشتری بر قصر قومبازان می افزاید. تاجیک و پشتون و ازبیک و هزاره و....عادی مثل همیشه خرید و فروش سیاسی میشوند و باهم برای یک لقمه نان ، جان میکنند. هویت ما اکنون " هردم شهید" است. هر هویت دیگری فقط " بادهوا" است!