-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ خرداد ۴, جمعه

برای تغییر جنگ، به جنرال دوستم محتاج شده اند

هرگاه جنرال دوستم به ضمانت امریکا به کابل بازگردد، اوضاع تازه ای پدید می آید و سکتاریست های گرد آمده در اطراف غنی- اتمر بیشتر از گذشته مضطرب و نا توان می شوند. درغیر آن، برگشت جنرال بعد از سپری شدن سه سال دوره حکومتی که او در آن شریک عمده بود؛ یک مضحکه خواهد بود.  برای تغییر معادله جنگ در شمال، امریکا بازهم نیاز به جنرال دوستم و دیگر نیروهای ضد طالبان دارد. اما به نظر می رسد که جناح های مجاهدین مانند گذشته مجال قدرت نمایی نخواهند داشت.