-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ خرداد ۷, دوشنبه

از چهل سال پیش که به کمک عربستان، امریکا و پاکستان، انبار های هیزم و بشکه های نفت بر تنورهای فتوا چی ها و مذهب گرایان مسلح در گوشه و کنار افغانستان سرازیر گردید، و سخنگویان جهالت سنتی و مذهب فقاهتی بر عقل و احساسات مردم پرده ای از سکوت و انقیاد کشیدند، این نخستین بار است که سرداری اندیشه ورز و مقاومت پیشه، موفق شده است تا لشکر مسلط جهل و زور و فتاوی خیره سران فقاهتی را شق کرده و به عقب نشینی وادارد.
این سردار اندیشه و جسارت، شفیع عیار نام دارد.