-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اردیبهشت ۱۹, چهارشنبه

دیگران سیاست می کنند؛ شما شب نشینی و شاپنگ!

این که حق خود را نتوانسته اند بگیرند مشکل خود آن ها نیست؟زمانی که من میگویم خراسان و افغانستان چه داشته اند و دارند که مردمانش آن را " مال مشترک" بدانند ، برخی ها انگار این " مال مشترک" را از یاد میبرند و هی مقاله مینویسند که خراسان یا افغانستان این و آن داشت و دارد. که شک دارد که ندارد اما سوال اینجاست: چه هایی دارد که میتواند به این مردم " هویت سیاسی" بدهد؟ مشکل من با برخی ها این است که گپ از " ساختن هویت سیاسی" میزنند و بعد آنچه میگویند پیوند به " هویت فرهنگی" دارد. با هویت فرهنگی نمیتوان " هویت سیاسی" ساخت؛ بل باید دنبال ساختن هویت سیاسییی بود که پاسداشت و پیشرفت "هویت فرهنگی" را نیز ضمانت کند. فاشیست های دو طرف هی مینویسند که سمیع حامد مخالف افغانیت است و ضد خراسانیت...گپ های مرا نیز به سود یکدیگر مصادره میکنند و این میگوید حامی افغانیت است و آن مینویسد " د ایران نوکر" و خراسانخواه. 
سوال های سادهء من این ها استند: 
یک : چه میکانیزمی وجود دارد که تغییر نام ها سبب تضمین حقوق برابر شهروندان شود؟ چه میکانیزم؟ چه سازه ها؟ 
۲: در افغانستان " بستر قدرت" قومی است...زمانی که بستر قدرت قومی است چرا سیاستمدارها نباید قومگرا باشند؟ در چنین بستری بهترین سیاستمدار همان قومگراترین اش است. کسانی که میگویند فلان و بهمان چرا قومگرایی میکند، چرا " بستر قدرت" را تغییر نمیدهند؟ مگر خود با سهمیهء قومی داخل نظام نشده اند؟ آیا این که حق خود را نتوانسته اند بگیرند مشکل خود آنها نیست؟
۳: کسانی که میگویند فاشیست های حاکم امروز نیز میتوانند هویت سیاسی- فرهنگی خود را بر دیگر اقوام تحمیل کنند؛ مهربانی کنند و پاسخ بدهند: با کدام "قدرت" این کار را میکنند؟ پایه و مایهء چنین قوهء قهریه یی در کجاست؟ فکر نمیکنند نقطهء قوت هژمونیست ها نقطهء ضعف دیگران است ؟
 فکر نمیکنید گروهی به گونهء ستراتیژیک " سیاست" میکنند و گروه های دیگر فقط " واکنشی" برخورد میکنند؟ گروه به اصطلاح حاکم زمانی که غرب میرود تمام وقت اش به لابیگری میگذرد و وقت گروه های دیگر به شب نشینی و شب غزل و خرید؟
من از شمار کسانی استم که هماره دغدغهء یافتن پاسخ به این سوال ها را داشته ام و فقط پرسش هایم را مطرح کرده ام و به این باور بوده ام که بهترین راه حل از طرح روشن مشکلات آغاز میشود.