-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ اردیبهشت ۱۵, شنبه

احمدولی مسعود در کنفرانس اعلام موجودیت جریان فکر ملی اعلام کرد: اگر دولت موجود افغانستان را با معیارات حداقل ملی بسنجیم، بشدت مأیوس کننده است. امروز همۀ مردم افغانستان شاهد موضع گیری های رهبران حکومت در مورد تذکرۀ الکترونیکی بودند و این یعنی آخرین میخ بر تابوت حکومت موجود.

برادر احمد شاه مسعود افزود: وقتی یک پروسۀ ملی هویتی و به این مهمی طی مدت چهار سال مسکوت باقی می ماند، فقط در دقیقۀ ۹۰ آنهم در آستانۀ انتخابات و فصل آخر عمر سیاسی حکومت در قالب یک پروژۀ کمپاینی باز می گردد و با این کار اقوام را در مقابل یکدیگر قرار می دهند و به سرباز گیری و بهره برداری می پردازند، این یعنی افتضاح ملی.