-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ تیر ۸, جمعه

بخت وطالع، از دو سال تا کنون، به روی ارگ لبخند می زند. کودتای نرم را بدون خون ریزی علیه همه رقبای خویش به سرانجام رسانیده اما در بحث آوردن طالب، این سناریو برای نیروهای امنیتی و دفاعی سخت خونبار تمام شده است. مثل آن است که دست کسی را از عقب ببندی و دست دشمنش را آزاد بگذاری که اختیار دارد اول سر قربانی را از تن قطع کند یا با نیزه و برچه به اندام هایش را از هر جهت نیش بزند. این بخت نمی تواند پایا باشد، چون حوادث افغانستان طوری است که ناگه، آسمان به زمین می افتد و زمین به سوی آسمان می جهد.