-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ خرداد ۱۷, پنجشنبه

سرقوماندانی اعلی ستون پنجم/ تحفه ماه عسل به تروریزم

آتش بس یک جانبه، ضربۀ سختی به وجهه و موجودیت اردوگاه ضد طالب و تروریزم است.آتش بس یک جانبه دکترغنی در جنگ علیه تروریزم طالب، یک نقشه سراسر غلط و بد فرجام خواهد بود. سخنگوی تروریست ها ظاهراْ گفته است که این پیشنهاد سرقوماندان ستون پنجم را بررسی می کنند. این نقطه اوج امتیاز بخشی به پاکستان است و به زودی شکست می خورد.

تروریست های طالب، میله های تفنگ را از پیشانی یا سینۀ سربازان و مردم عادی به سوی دیگر دور نخواهند داد. پسوند صفتی «افغان» در سُست کردن اراده و هیجان جهادی تروریست ها هیچ اثری ندارد. تروریست ها درعوض، با استفاده ازین فرصت طلایی، شدت عمل خود را دوچندان خواهند کرد؛ زیرا آن ها در ظرف یک ماه بدون ترس وواهمه فرصت بسیج نیروهای شان را پیدا می کنند. درین یک ماه، گروه های بیشتر انتحاری را وارد شهر ها می کنند. در کابل و شهر های دیگر، شبکه های زیر پوستی ستون پنجم (دولتی) با استفاده از آتش بس رسمی، بی درد سر، نقشه های تازه را با هم هم آهنگ می کنند و اسلحه، مهمات و سر پناه برای شان تدارک می بینند.

اما خطری که این آتش بس نا عاقبت اندیشانه در باشگاه حکومت ممکن است به وجود بیاورد، می تواند غیر قابل جبران باشد. نیروهای مسلح که بالذات دشمن بی رحم خود را می شناسند، ازین آتش بس تبعیت نخواهند کرد. این اقدام توهین به خون مردم به ویژه، بی اهمیت جلوه دادن فداکاری های شباروزی نیروهای امنیتی است. این اقدام، اجرای همان اجندایی است که گلبدین بعد از بازگشت از پاکستان به کابل، آن را موعظه می کرد. این همان سناریویی است که گلاب الدین منگل در بغلان به اجرا در آورد و دریایی از خون در آن حوالی تا کنون جاری است. بدترین احتمال این است که نیروهای ضد طالبان که در اردو و دولت حضور دارند مجبور اند دولت دیگری را در درون این نظام برای خود شان ایجاد کنند. تشکیلات «مقاومت» را احیا کنند. این آتش، خطر تجزیه صفوف اردو را به دنبال دارد.