-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ خرداد ۱۱, جمعه

آیا توطئه علیه جنرال دوستم کار خودی های جنبش است؟

سردار محمد رحمن اوغلی


تجمع مردم در شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب برای دادخواهی و نه گفتن به برنامه های سازمان های استخباراتی، برای چند روزی تیغ تیز حملات را به سوی دیگری و به خصوص قطغن حواله میکند تا در آنجا نیز مهار دوگانگی غیرخودی ها صورت گرفته وبه قول معروف: مردم به روغن خویش بریان گردند؛ مگر این که این دادخواهی ها دوام بیاورد وفریاد بر ضد سیاست های براندازی قومی در هر نقطه افغانستان طنین افگند.
یکی از مطالبات مردم فاریاب برگشت بدون قید و شرط جنرال صاحب دوستم معاون اول ریاست جمهوری از تورکیه به وطن است ، اصلی که قانون اساسی آنررا برای هریک از اتباع وشهروند کشور تضمین میکند؛ اما به این در خواست نه از جانب حکومت ونه هم از جانب آقای جنرال دوستم وقعی گذاشته می شود.

علت چیست،چرا هیچ یک از دو طرف به آن نمی پردازند؟
سوال هایی در ذهن هر شهروند افغانستان ایجاد میشود که حقیقت مساله، چیزی است که بعضا از طریق مطبوعات ادعا میشود؟ و یا به دست آوردن فرصت ها وامتیازات برای هردو جانب و به ویژه برای کسانی است که در نبود جنرال، تقرب ونزدیکی با دستگاه تصمیم گیر را نشان گرفته اند؟
چرا خود جنرال دوستم منحیث بزرگ قومی کشور حامیان تباری خود و به عنوان معاون اول ریاست جمهوری، مردم افغانستان را در جریان این قضیه قرارنمیدهد که چه مانعی برسر راه برگشتش وجود دارد؛ آیا انگلیس ها ازطریق ایادی خویش به این کار مبادرت ورزیده اند وآیا امریکا حق بازگشت یک شهروند افغانستان را به کشورش از او گرفته است؟ 

از نظر قانونی هیچ مانعی برسر بازگشت معاون اول ریاست جمهوری وجودندارد مگر این که تردد از جانب شخص باشد و دیگر این که چه قدرتی با آن مردم مقابله خواهد کرد که معاون اول را در صورت اعلان وی که "باتکت عادی شرکت های هوایی کشور به وطن برمی گردد و انتظار استقبال، مصافحه واحوال پرسی بامردم خویش در یکی از میدان های هوایی افغانستان را دارد" به انتظار بنشیند؟

حکومت ها آنهم حکومت های استبدادی وقومی ، فقط میتوانند برای مدتی مانع شما شوند اما به هیچ وجه نمیتوانند افکار، اندیشه و حمایت مردمی را ازکسی،از من، ازشما واز دیگران بگیرند مگر این که خدای ناکرده خود به آن کرده و ناکرده ها اعتراف کنیم وبرسرنوشت طرح شده گردن بگذاریم.وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ