-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ تیر ۶, چهارشنبه

ساده لوحی یا فریب کاری نشریه فارین پالیسی؟


نشریه فارین پالیسی از تئاتر کوتاه مدت آتش بس اخیر با طالبان خیلی خوشحالی کرده و نوشته است که اکنون فرماندهان طالبان نسبت به جنگجویان تحت فرمان خویش که چند روزی برای نخستین بار مزه صلح را چشیدند، نگرانی دارند که نشود این باعث شود که این مانع بازگشت آنان به جبهه جنگ شود. 
این درحالی است که بعد از آتش بس، تا کنون صد ها تن از نیروهای دفاعی افغانستان درگوشه و کنار کشور از سوی نفرات طالبان که به گفته فارین پالیسی مزه صلح را تجربه کردند، کشته شده اند.