-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ تیر ۵, سه‌شنبه

کوتاه ترین دورۀ آموزشی در بارۀ آداب سیاست

یک کمونیست جواز مهاجرت از آلمان به روسیه را کسب کرد.

هنگام خروج از آلمان در میدان هوایی مامور وسایل او را چک کرد یک مجسمه دید از او پرسید: این چیست؟
مرد گفت: شکل سوالت اشتباه است آقا؟
بپرس این کى است، این مجسمه هیتلر مرد بزرگ آلمان است که در تمام کشور عدالت و دموکراسی برقرار کرد. من هم برای بزرگداشت این شخص مجسمه اش همیشه همرایم است… 
مامور گمرک گفت درست است آقا، بفرمایید.

در میدان هوایی روسیه مامور گمرک هنگام تفتیش مجسمه را دید و از کمونیست پرسید: این چی است؟ مرد گفت: بگو این کی است؟ 
گفت این مجسمه مرد منفور و دیوانه ای است که مرا 
مجبور کرد از آلمان بروم بیرون و مجسمه اش همیشه همرایم است تا همیشه تف و لعنتش کنم.
مامور گمرک گفت: بلی درست است آقا، بفرمایید.

چند روز بعد که کمونیست در خانه اش همه فامیل را دعوت کرد.
پسر برادرش مجسمه را روی طاقچه دید وپرسید: این کی است؟
مرد گفت پسرم سوالت اشتباه است. بپرس این چی است؟
این ده کیلوگرام طلای ۲۴ عیاره که بدون عوارض گمرکی از آلمان به اینجا آوردم!!

سیاست یعنی همین:
سیاست یعنی اینکه یک حرف را به مردم
به صورت‌های مختلف بیان کنی!

در حقیقت سیاست رسیدن به هدف است.
از نمایۀ حامد عزیزی