-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ خرداد ۱۶, چهارشنبه

ارگ در کمین قاپیدن دو بارۀ قدرت است

رهبران حکومت به قمار انتخاباتی دست زده اند.
نویسنده: احمد ولی «مسعود»

بحرانی ساختن روند انتخابات افغانستان قطعاً سیاسی، به ارادۀ رهبری رژیم و در محور قاپیدن غیر مشروع قدرت میچرخد. 
بیشترین مشکلات تخنیکی انتخابات، زادۀ سیاست رژیم است و کمیسیون انتخابات برای حکومت به عنوان یک بهانه، یک سپر و روپوش قرار دارد. تا مشکل سیاسی حل ناشده باقیست، بحران انتخاباتی دیگری در راه می باشد و تاوان آن به مراتب کشنده تر از بحران انتخابات گذشته خواهد بود. 
به گونهٔ عمدی به بحران های هویتی به نام قوم و زبان دامن زدن، غایله برپا کردن و هیاهو راه انداختن دقیقاً به هدف تحریک احساسات مردم، مغشوش نمودن اذهان، سرباز گیری قومی، کمپاین و سرانجام قاپیدن قدرت از طریق غیر مشروع برنامه ریزی شده اند. 
این که رهبری رژیم قادر خواهد شد تا این قمار انتخاباتی را تا آخر مدیریت کند و یا اینکه فرآیند یک دولت نا مشروع دیگر چه خواهد شد، غیرقابل پیش بینی است.
به همۀ نیروهای دگر اندیش است تا تصمیم خود را قبل از ورود به این قمار عریان حکومت بگیرند. اما باید هشدار داد که بازی در دو سوی خط که میان سیاست بازان افغانستان به نادرستی تعبیر به سیاست می‌شود«معامله» نام دارد و این به پیمانهٔ قمار انتخاباتی، قمار با سرنوشت مردم می‌باشد.