-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ خرداد ۲۷, یکشنبه

آمدن طالبان به سوپرمارکیت کابل امری نوبتی است

دکترسمیع «حامد»
بسیاری از کسانی که بر ما حکومت میکنند قاتلانی بودند که از میدان جنگ به میدان سیاست آمدند و " دزد" شدند. طالبانی هم که بیایند به جمع این دزدان حاکم بر ما میپیوندند. نسل هایی که شاهد و قربانی مستقیم جنایت آنها بودند از ترس و تنبلی و طمع چیزی نمی گویند و نسل نو شاید باور نکنند که آنهایی که امروز رهبران آنها هستند قاتلان و تاراجگرانی بودند که در کوچه کوچه آدم کشتند و خانه خانه را با خاک یکسان کردند. از نظر فکری هم بین بیشتر سربازان و طالبان عادی فرق زیادی نیست. بیشترینه نیازمندی های آنها سبب شده است در دو جبهه برای یک جنگ نیابتی بجنگند. 
تا ما مردم خنثی استیم به گونه یی که آمدن جنایتکاران دیگر ما را تکان نداد پیوستن طالب هم به " سوپرمارکیت سیاست کنونی " برای مان عادی میشود. ما خوش میشویم که قاتلی که ما را میکشت دزدی شود که بیت المال را تاراج کند. ما خوش میشویم که خود ما امروز کمتر رنج ببینیم . دید ستراتیژیک ما به روی قربانی شدن فردای ما و فرزندان ما بسته است. 
دموکراسی در این سرزمین یعنی اینکه ما حق داشته باشیم خود قاتلان و دزدان خود و خانهء خویش را انتخاب کنیم. 
تا موج هایی پدید نیایند که به گونهء راهبردی در برابر خردستیزی ، خردفروشی و خرسازی مبارزه نکنند وضعیت تغییر بنیادی نمیکند.