-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ خرداد ۱۷, پنجشنبه

سند الحاق افغانستان به پاکستان وگزینش حکمتیاربه حیث گورنر جنرال کابل


ابراهیم ورسجی 
هفدهم جوزای 1397


نا ظران اوضاع افغانستان درزمان تجا وز شوروی وجنگ جاری نا شی ازآن اغلبا ازاین موضوع نا واقف بودند که درزمان زمام داری ضیا ء الحق برای تبدیل افغانستان به یک ولا یت پاکستان فعالیت ها شروع شده بود. اگر ضیاء الحق زنده می ماند، شاید این برنامه تا اندازه ای جا مه ای عمل می پوشید. پشت سر این برنامه، مغز متفکرآی اِس آی ، حمید گل قرارداشت. دراین زمینه وقتی کار شروع شد که مجاهدین فرما ندهان محلی خود را ازاین مسئله مطلع کردند که درکوه های شمال افغانستان یک عجیب ماده کشف شده است. فرماندهان به آی اِس آی یا افسران آن اطلاع داده اند وآن ها حمید گل رئیس این اداره را درجریان گذا شتند. ماده را به لابراتوارسپردند وروشن شد که یورانیوم است ودرشمال به اندازه وافرموجود می باشد. یورانیوم برای بم اتوم به همان اندازه مهم است که ما شین برای موتور. با شنیدن خبرآن ، ژنرال ضیا ء الحق متعجب شد! آن وقت عقب نشینی سربازان روسی تکمیل نشده بود. بنا برآن ، درزمینه قد می برداشته نمی شد. چرا که دنیا ازاین خزانه گران بها مطلع می شد که خساره نه تنها برای پاکستان بلکه برای افغانستان نیزخواهد بود.

ازآنجا که نقش ضیاء الحق درجنگ علیه روسیه درجهان بسیارموثربود واز وی آدم مهمی ساخته بود ودید گاه ها متوجه پاکستان بود؛ ازاین رو، احتیاط و رازداری درپیش گرفته شد. چراکه شتاب زد گی درزمینه تمام بازی را ناکام می ساخت. بنا برآن ، ضیاء الحق به حمید گل هدا یت داد که درزمینه گزارش تهیه کند واو را درجریان بگذارد تا در روشنایی آن برنامه پاکستان ترتیب و تطبیق شود. حمید گل گزارش را تهیه وبه ضیاء پیش کش کرد. درگزارش نوشته بود که خالیگاه ناشی از عقب نشینی شوروی را باید پاکستان پُرکند. دراین صورت، افغانستان باید به پاکستان ملحق کرده شود. سرحدات ختم شوند، یک ساختارمشترک اقتصادی تیار کرده شود. دراین ساختار، دسترسی به یورانیوم افغانستان ما را از انحصاربه یورانیوم خارجی نجات می دهد. این الحاق را امریکا وکشورهای اسلامی قبول خواهند کرد. موجودیت یورانیوم درافغانستان، حکومت امریکا را نیزعلاقمند ساخت. مثلا، ویلیام کیسی رئیس سیا / سازمان اطلاعات مرکزی امریکا با شتاب به اسلام آباد رسید ومهمان خاص ضیاء الحق شد.

      اگرچه آمدن رئیس سیا به پاکستان بخاطرجنگ جاری درافغانستان معمول وعلت آن چگونگی رسا نیدن اسلحه ومهما ت به مجاهدین، اوضاع جنگ ومسایل دیگری مربوط به آن بود، اما این سفر اوکسب اطلاع ازیورانیوم بود. به هرحال، به حیث مهمان خاض ضیاء الحق ، به هرجا رفته می توانست وآی اِس آی هم دنبال او می رفت و چند روز را درلاهور گذراند. بلی، کیسی همان گونه که خاموش آمد، خاموش رفت. ازبرنامه حمید گل، حکومت نجیب الله نیزاطلاع یافته بود. وقتی که گزارش خفیه حمید گل به نجیب الله رسید، این پروپاگند را درسطح جهان شروع کرد که درافغانستان همه چیزرا ارتش پاکستان می کند. بنا برآن، گزارش حمید گل قرارزیرعرضه می شود.

گزارش پنهانی:

دایرکترجنرال آی اِس آی،اسلام آباد، برای رئیس جمهور ضیاء الحق؛ موضوع اساسی دررابطه با افغانستان.
برای اطلاع شما، آخرین گزارش وِیژه که در رابطه به افغانستان تهیه شده است،بتاریخ 30 ماه جون سال 1988، پیش کش کرده می شود:
15-امکانات ما درافغانستان
بعد ازامضای معاهده ژنیو ، افواج خسته جان روسیه به عقب نشینی وادارشده اند. جنگ افغانستان فاتحانه به پایه اکمال رسیده است وشرایط بی نظیرتاریخی فراهم شده است. با عقب نشینی ارتش روسیه خالیگاهی که درکابل ایجاد می شود، با ید ما آن را پُر کنیم. ما نباید این فرصت تاریخی را ازدست بدهیم. شرایط برای اقدا مات جرئت مندانه که اکنون آماده شده است درگذ شته نبود. برای مهارتوسعه طلبی هند که یک میکا نیزم نیرومند جنگی ایجاد کرده است، برای پاکستان لازم است که افغانستان را دریک کنفیدریشن به خود ملحق کند. این مقصد با زیر پرچم اسلام قرارگرفتن درجهت ثبات یا برای کسب ثبات منطقه حاصل شده می تواند وبد ین وسیله مجرای سوسیالیسم نیزبسته می شود. برای عملی ساختن این برنامه، شرایط سازگار است. گروه هفت گا نه ای مجا هدین برما انحصار می کند. فتح مجاهدین را باید تکمیل کرد. برای پاکستان، لازم است که به گروه هفت گانه بویژه به گروه انجنیرحکمتیار هرگونه کمک نظامی وسیاسی فراهم کند. چرا که این گروه نیرومند ، با رسوخ وقا بل اعتماد می باشد. بعد ازعقب نشینی سربازان روسی، حکومت دست نشا نده کابل یک ماه ایستادگی کرده نمی تواند. درحال حاضر، افغانستان آزاد برای حکومت اسلامی آینده ضمانت های پا یدارفراهم کرده است که اصل هد ف ما با ید با شد.

بعد ازاین، افغانستان همدرد خوب پاکستان خواهد بود و برای الحاق با آن آمادگی رضا کا رانه نشان خواهد داد. الحا قی که سرود آن را پاکستان خوا هد نواخت. معلوم است که با این اقدام، توا زن نظامی بر قرارخواهد شد. درداخل الحاق، سرحدات باید برداشته شوند ویک ساختارمشترک اقتصادی تهیه کرده شود. ازآن طریق، به یورانیوم افغانستان دسترسی پیدا کرده وازانحصارما به خارج کا سته خواهد شد. اوضاع ایجاب می کند که آغاز الحاق ازجانب افغانستان اسلامی باشد. از الحاق پاکستان وافغانستان، یقینا ایران وترکیه حمایت می کنند. به شرط این که ما واقعا به آن فشار بیاوریم. برای کسب حمایت این کشورها، ما باید نظریه یک الحاق منطقه ای را پیش کش کنیم که درآن پاکستان- افغانستان- ایران وترکیه شا مل باشند.

16-دررابطه به الحاق ،عکس العمل قدرت های بزرگ ، هند وکشورهای دیگر: ما امید وارهستیم که راجع به الحاق پاکستان وافغانستان، امریکا واکنش مثبت نشان دهد. چرا که این الحاق برای جلوگیری ازحمله سوسیالیسم یک جواب یا پالیسی مثبت خواهد بود. بنا براین، امریکا معاهدات میان پاکستان وافغانستان را قبول خواهد کرد. این الحاق مورد تا یید روسیه نخواهد بود وبیانیه شد ید الحن خواهد داد وکاری زیادی ازدست آن ساخته نیست. البته که بعد تر با الحاق تامین ارتباط خواهد کرد. هند بطور یقین برخورد منفی با الحاق خواهد کرد؛ به این خاطری که، الحاق پاکستان وافغانستان سیاست انزوای پاکستان را که آن کشوردنبال می کند خساره مند می سازد. کشورهای غربی وجاپان عکس العمل مثبت نشان خواهند داد. بیشترکشورهای اسلامی غیرازعربستان سعودی، ازالحاق پاکستان وافغانستان ، استقبال خواهند کرد.عربستان غیر ازاعتراض آماده تخریب روابط خود با پا کستان نخواهد شد. پاکستان ازهرنگاه این حق را دارد که افغانستان را به خود ملحق کند. چرا که در سال های گذشته ( یعنی دوران جنگ) خطرات زیادی را متحمل شده است. ازاین رو، اجازه داده نمی تواند که افغانستان آینده مانند افغانستان قبل از1978، یا ما نند دوره ای بعد از کو دتای 1978 ، طرفدار روسیه باشد (1).

اگرچه درپیش نویس گزارش خاص آمده است که مرگ ضیاء الحق مانع برنامه الحاق افغانستان به پاکستان شد، اما رخ داد های بعدی درافغانستان ، نشان داد که ضعف حزب اسلامی حکمتیار وتوانمندی جمعیت اسلامی استاد ربانی به ویژه فرماندهی هوشمندانه ای جنگی فرمانده مسعود ، برنامه ژنرال حمید گل را درکابل خنثی کرد. ازسوی دیگر، پیش ازفروپاشی حکومت نجیب الله ، طرح آی اِس آی درراه اندازی کودتای ژنرال شاه نوازتنی وحکمتیاررا فرماندهان تاجیک تبار ارتش نا کام ساخته بود ند.
 ازاین رو، می توانم بگویم که شکست کودتای نامبرده کمک به فرمانده مسعود کرد تا حکمتیاروخلقی های زیر سایه آی اِس آی وطرفدارالحاق افغانستان به پاکستان را به چهار آسیاب براند. افزون برآن، این استدلال ژنرال حمید گل درگزارش ویژه که حکومت دست نشانده مسکو بعد ازعقب نشینی سربازان روسیه یک ماه دوام نمی آورد ، باشکست حمله جهادی ها به جلال آباد زیرفرماندهی او وکارگزاریی حکمتیار بیهوده ثابت شد. معلوم است که ، آگاهی نجیب الله ازگزارش ویژه حمید گل وائتلاف حکمتیار وخلقی ها وشکست کودتای آن ها کمک به دوام حکومت کابل خلاف پیش بینی اوکرد. دردومورد دیگرهم ، بی احترامی فرمانده مسعود به ژنرال حمید گل ، برای نویسنده جالب تمام شد: نخست،حمید گل به ملاقات فرمانده مسعود به جبل السراج رفته بود و او مهمان خود را سه ونیم ساعت درانتظارخانه منتظر نگهدا شته بود. این مطلب را یکی ازافغان ها درمحفلی درپشاورکه من نیزدرآن حضورداشتم این گونه حکایت کرد که حمید گل گفته بود که دردوران جهاد، رهبران جهادی را دربیرون دفترخود یک ساعت منتظر نگهداری می کردم ، اما فرمانده مسعود مرا سه ونیم ساعت درجبل السراج منتظر نگهداشت. درمورد دوم، فرمانده مسعود به نویسنده پیام داد که ژنرال حمید گل با پیامی ازحکمتیار به کابل آمده است ومن با ید درنشست حضورداشته باشم.
وقتی که شب به مهمان خانه فرمانده مسعود رسیدم، دیدم که حمید گل نزدیک اونشسته است وبحث شروع شد. حمید گل پیام حکمتیار را این گونه بیان کرد که اومی خواهد کرسی های حکومتی میان جمعیت وحزب، پنجاه - پنجاه درصد ی تقسیم شود وبه موشک پرانی به کابل پا یان دهد. همچنان، حکمتیارگفته بود که درصورت توافق پنجاه - پنجاه درصدی با جمعیت اسلامی، گروه های جهادی پشتون را نابود می کند. سخنان حمید گل ادامه داشت که یک موشک حکمتیار دردو صد متری مهمان خانه افتاد وتکان ایجاد کرد. بعد از افتا  دن موشک حکمتیار در نزد یک مهمان خانه، فرمانده مسعود به حمید گل گفت که دوست تان موشک انداخت واو خواست که فریکانس مخا بره اش را بده تا مطلعش سازم که موشک پرانی را متوقف کند. حمید گل به حکمتیارازطریق مخابره گفت که موشکت نزدیک بود مرا بکشد! من که آوازحکمتیاررا می شنیدم، به حمید گل گفت که دستورمی دهم تا موشک پرانی متوقف شود که شد. بعد ازتوقف موشک پرانی حکمتیار، به رد تقسیم قدرت با فورمول پنجاه- پنجاه درصدی قدرت پرداخته گفتم که گروه های مسلح درافغانستان زیاد حضوردارند که نا دیده گرفتن آن ها درساختار قدرت وضع سیاسی را خراب ترمی کند. ازاین رو، بهتراست که حکمتیار ازسازش وتوافق وکثرت گرایی درقدرت با گروه ها سخن بگوید نه حذف یا نا بود کردن آن ها. حمید گل بعد ازشنیدن سخنان من ، گفت که سیاست خوانده ای واین ها سیاست نمی دا نند.
پا نو یس: 
1-گزارش ویژه به رئیس جمهور، نخست وزیرها،سیاست دان ها ونهاد های امنیتی؛ با امضای ژنرال حمید گل.
مقبول ارشد، باب نمبر5 ص ص 82-87
Top Secret,Confidential
اهتمام اشاعت، شیخ الیاس، جمله حقوق محفوظ
جولای 2001 میلادی