-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ خرداد ۲۷, یکشنبه

تعجب سیاسیون از ریزش جبهات ضد طالب ظاهری است؛ واقعیت ندارد

کسانی که از ورود دسته جات طالب در شهر ها شوکه شده اند، شهرنشینانی اند که از شریعت گرایی نوع طالبی داغ ها دیده و منزجر اند. نارضایی سیاسیون بلند پایه قبلی ازین جریان، دروغ محض است. همه ای آن ها یا با سفارت های خارجی و یا با حلقات مشاورین خارجی رابطه دارند. سفیر امریکا و انگلیس پیشاپیش کلیات مساله را برای آنان شرح داده بود. از جمله برای استاد سیاف. این سیاسیون فقط از جزئیات مخفی طرح و پلان صلح یا جنگ بی خبر اند؛ به همین سبب مشکوک شده و هراسان شده اند.