-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ تیر ۲, شنبه

عسکر باید از امر سرقوماندان اعلی اطاعت کند


 ستر جنرال مراد علی مراد، از معاونیت وزیر دفاع در امور امنیت، برکنار و به فرمانده عمومی گارنیزیون کابل در بست رتبه دگرمنی انتصاب یافت.