-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ خرداد ۲۷, یکشنبه

صلح؟ چه نوع صلح؟

تا این دم، سازش تاریخی بین امریکا و پاکستان بدون مانعی عمده جلو رفته است. پاکستان به طور پیشه کی، سه امتیاز استراتیژیک از امریکا و حکومت کابل دریافت کرد. پیشه کی اول: گرفتن کامل مناطق قبایلی به طور رسمی و برمصداق اقرار به لسان و تصدیق به قلب از سوی کابل، راندن طالب بر صحنه قدرت، نابودی ملافضل الله. سه عامل فشاری دایمی که در دست کابل علیه پاکستان بود، از دستش گرفته شد. درعوض، افغانستان چه به دست می آورد؟ صلح؟ چه نوع صلح؟ 
اولاْ هیچ ضمانتی برای صلح نوع پاکستان و امریکا وجود ندارد. بازیگران جنگ وصلح تنها پاکستان و امریکا نیستند. دوم، برآوردن متوازن مطالبات مردم در عهده پاکستان و امریکا نیست و آن ها درین زمینه کدام الزامی هم ندارد. درنهایت، صلح مسلح همراه با خرت و پرت های مغزی «شرعی» و پیروزی سنت بر زنده گی پلان شده است که از همین حالا محکوم به شکست است.