-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ تیر ۶, چهارشنبه

خراسان گسترۀ فرهنگی- تاریخی بوده، زیستگاه قومی مشخص نبوده، شبیه به نا کجا؛ اما نه حریم سیاسی مال یک طیف

اشاره: عنوان مطلب، از «گزارشنامه افغانستان» است.
امرالله صالح
روایت می کنند که خراسان خطه ای بود از عیاران، دانشمندان ، ادیبان ، شاعران و اهل عرفان و فیلسوفان. اگر چنان بود چرا گوشه ای از آن میراث بزرگ در خراسان طلبان امروزی دیده نمیشود. آیا شما تا حال دیده اید که اینها بحث علمی ، تاریخی و یا سیاسی نمایند. واکنش به موقف من توسط این هموطنان غیر از توهین به من و خانواده ام آیا چیز دیگر است. به گفته شاعر ایرانی که " از مملکت فسلسفه و شعر و شرعیت //// هیهات دوصد مرد عذادار به جا ماند.
هموطن : هر تفکر سیاسی نیاز به یک اندیشکده دارد. قبل از توسل به زور و به تفنگ بیایید روایت تان را ترسیم کنید. اگر چنان کرده نمیتوانی پس فرق بین تو و آنهایی را که متعصب و فاشیست میخوانی در چیست. در ضمن استاد شهید ربانی رییس جمهور افغانستان بود. شهید احمدشاه مسعود وزیر دفاع قهرمان ملی افغانستان بود و است. استفاده از نام استاد شهید و قهرمان ملی در خراسان سازی کاربرد ندارد. خونسردی تان را حفظ کنید.