-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ خرداد ۲۷, یکشنبه

طالب، به اثر موافقت رهبران به ظاهر ضد طالب در شهر ها ریخته است

نیروهای ضد طالبان که گرفتن کرسی های بلند دولت و غلت زدن بر دارایی های نقدی و غیر نقدی، همه چیز را به نفع خود و «ملت بزرگ افغانستان!!» ختم شده پنداشته بودند، به شدت تکان خورده و اسیر یک کابوس ترسناک در بیداری شده اند. حالا شروع کرده اند به تحریک مردم به نام های مختلف که از بهر بقای خود، انارشیزم را با انارشیزم پاسخ دهند. سیلاب طالب در کابل و دیگر شهر ها با سازش تمام رهبران به ظاهر مخالف طالبان سرازیر شده است. حالا مردم را به شورش دعوت می کنند تا امتیاز بگیرند. نسبت به نیات طرف مقابل مشکوک اند که مبادا زیر قول خود بزند.