-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ مرداد ۳, چهارشنبه

جلسات دربسته بین سران اقوام شمال و حنیف اتمر

امکان فروپاشی یا ادغام انتخاباتی ائتلاف ملی نجات افغانستان قوت گرفته است.
اخبار واصله به «گزارشنامه افغانستان» مشعر است که مذاکرات در بسته بین حنیف اتمر و شماری از سران اقوام شمال در جریان است و نفرات حنیف اتمر اطلاعات مهمی را از داخل ارگ به سران مجاهدین شمال انتقال می دهند.

اکنون گفته می شود که معادلات سیاسی در کابل در حال تغییر است و نشانه هایی بروز کرده است که حنیف اتمر به قبلۀ یک تعداد از سران مجاهدین شمال مبدل شده و هم راستا با این جریان، توزیع پول برای نخبه گان صورت می گیرد.

درگزارش آمده است که جمعی از رهبران قراردادی مجاهدین شمال، خصوصاً نخبه گان قوم پرست، ناگاه جا عوض کرده و آقای اتمر را «گزینۀ خوبی» برای زعامت آینده افغانستان و شخصیت طرف اعتماد معرفی می کنند.

درهمین حال، گزارش مشعر است که همزمان با شروع تماس های سری بین اتمر و شماری از مدعیان « بانک رأی»، تبلیغات خرابکارانۀ گروپ هوادار آقای اتمر برضد دارو دسته دکتر غنی نیز گسترش یافته است.

این درحالی است که از اوایل روی کار آمدن حکومت توافقی در سال ۲۰۱۴ نخبه گان تنظیمی و فرماندهان مجاهدین، از اتمر به عنوان عامل اصلی بی ثباتی در شمال و تهداب گذار تعصب و تصفیه یاد کرده و دست کم در یک مورد رسمی خواستار برکناری وی شده بودند که به زودی از خواسته شان خاموشانه انصراف دادند.