-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ مرداد ۵, جمعه

جنرال دوستم محتاج فرمان دکترغنی است


استاد لعلزاد چنین نوشت:
رهبرانی که نتوانند از حقوق خود دفاع کنند، چگونه می توانند از حقوق مردم خود دفاع کنند؟
صرف نظر از چند و چون های سیاسی ایتلاف جدید؛ در بخشی از «مواضع ایتلاف بزرگ ملی افغانستان» آمده که گویا «حالت موجود معاون اول ریاست جمهوری، غیرقانونی و... وضعیت معاون اول ریاست جمهور باید روشن شود...»!

* آیا معاون اول ریاست جمهوری خلع شده؛ سلب صلاحیت شده و یا بنا بر فیصله کدام محکمه ای خاص، مجرم شناخته شده که حالت موجود او غیرقانونی و وضعیت او روشن نیست؟

* آیا اشرف غنی برایش اجازه نمی دهد که به دفتر خود برود و بر چوکی خود بنشیند؟

+ + +

* اگر معاون اول ریاست جمهوری که در بزرگ ترین «ایتلاف...» شامل است و از پشتیبانی صد ها هزار مردم آماده به قربانی برخوردار است، نتواند از حقوق حقه خود دفاع کند و وضعیت خود را روشن سازد، چگونه می تواند از حقوق مردم مظلوم خود (به شمول قیصاری ها و هزاران فرزند دیگر آن کشور)‌ دفاع کند؟

* آیا باید اشرف غنی برای شما فرمان بدهد که به دفتر خود بروید؛ بر کرسی خود بنشینید و از صلاحیت های خود کار بگیرید (در حالی  که اشرف غنی اگر یک رای پاک داشته باشد، آن هم از شماست)؟

+ + +

* وقتی شما با داشتن چنین قدرت دولتی و امکاناتی مردمی در پیشگاه یک دیکتاتور کرنش کنید؛ وای به حال مردم بیچاره ای ما که در گرمای بالا تر از ۴۰ درجه در مقابل او ایستاده شدند و حاکمیت او را به لرزه در آوردند تا شما وارد کشور شدید...

* شما که خود را فرزند راستین بابر، تیمور و... می دانید، «قطعه مردم» را در اختیار دارید؛ آن را ارزان نه فروشید (زیرا زور مردم، زور خداست)!

* چشمان صد ها هزار مردمی که از بدخشان تا کابل و مزار و هرات به میدان آمدند و برای بازگشت شما شعار دادند، منتظر «عملکرد» شماست...