-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ تیر ۲۳, شنبه

به گزارش اندیا تایمز، شیدا محمد ابدالی سفیر افغانستان دردهلی اظهار داشت که با گشایش دهلیز تجارتی بین افغانستان و هند، سطح دادوستد بازرگانی بین دو کشور تا سال ۲۰۲۰ به دو میلیارد دالر افزایش خواهد یافت. درحال حاضر میزان تجارت دو جانبه ۹۰۰ میلیون دالر است.
ابدالی افزود: ما می خواهیم پرواز های هوایی را ازین هم گسترش دهیم مگر در رابطه به پرواز طیارات از افغانستان در ساعات شب مشکلاتی وجود ندارد با حل برخی مشکلات کوچک، ما در نظر داریم که با همه شهر های هندوستان کریدور هوایی برپا کنیم.