-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ تیر ۱۳, چهارشنبه

به نظر می رسد که بستر شمال برای اجرای یک برنامه ای دیگر پاکسازی می شود. شیوه پاکسازی به ترتیبی است که شاید نتیجه ای پایدار به بار نیاورد. یا حتا نتیجه ای معکوس داشته باشد که دم و دستگاه حکومت در کابل را خراب کند.