-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ تیر ۱۸, دوشنبه

هشدار احمد ولی مسعود به تولد یک رژیم نا مشروع دیگر


نفاق ملی، بیرق های پنجگانه و اختناق، تنها محصول رژیمی است که باید متوقف شود.همواره گفتیم كه اين رژيم سرانجام به فروپاشى ميرسد و اگر مهار نگردد به سقوط نظام و كشور در کل خواهد انجاميد. 
برافراشتن پرچم هـاى رنگارنگ طى چند روز اخير، صداهـاى تجزيه، اعتراضات مردم و سرکوبگری حکومت، همه اثرات پالیسی آقای غنی و نشانه های فروپاشی می باشند. 
در بدترين شرايط دهۀ هفتاد كه افغانستان از چارسو تهديد ميشد و قوى ترين مراكز قدرت در گسترۀ كشور خود نمايى مي كرد، اما كشمكش هـا و جنگ هـا در محدوده و محور كابل پايتخت مي چرخيد و هيچ يكى از رهبران مناطق با وجود توانمندى ها، پرچم تجزيه و صداى مخالفت با افغانستان را بر زبان نيآوردند. 
هرچند در ميان رهبران جهادى آقاى حكمتيار هرازگاهى مسألهٔ كنفدراسيون با پاكستان را مطرح مينمود، اما ديگران هـمه به افغانستان يك پارچه وفادار ماندند. 
امروز راهبرد آقاى غنى برخلاف روند طبیعی گذار به ثبات، به گونۀ عمدى، برنامه ريزى شده و آگاهى كامل حاميانش، با استفاده از هـمه ای امكانات داخلى و خارجى تحت عنوان قانون!!! تؤام است با بی ثبات سازی و نفاق افگنی. روی همرفته آنچه او در محاسبات خود به غلط رفته است، عواقب وخیم این مأموریت غیر ملی می باشد.
تداوم این رژیم غیرمشروع اگر زود توقف نیابد، در آخر ۹ ماه دیگر، مردم شاهد تولد یک رژیم نامشروع دیگر خواهد بود و بستر بحران به اندازهٔ زمین افغانستان پهن خواهد شد.