-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ تیر ۲۷, چهارشنبه

دکترغنی در فضاحت کامل به سر می برد

تظاهرات درشمال از نظر اهداف خود درحال تغییر است و این مساله باعث نگرانی امریکا شده است. لجاجت دکترغنی بخشی از مصلحت های ملی امریکا است اما پالیسی آن کشور هماره منعطف، قابل تجدید نظر و قابل معامله است. ازین رو به نظر می رسد که بازندۀ این ماجرا، تیم کهنه پرست مستقر در ارگ است. دولت مشروعیت خود را کاملن از دست داده است. دیدار سفیر امریکا با عطا نور، بر همین مساله متمرکز بود و مشارالیه سعی داشته تدابیری روی دست گرفته شود تا راه پیمایی ها در شمال منجر به قطع روابط شمال با کابل نشود.