-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ تیر ۱۱, دوشنبه

هندو باوران چرا در جلال آباد جمع شده بودند؟


سی چهل نفر از هندو های افغانستان، چطور، چرا و روی چه مناسبتی در روز سفر دکترغنی از کابل رفته در جلال آباد جمع شده بودند؟ اگر به پاسداشت و تبرک مقدم غنی این کار شده باشد، مسئولیتش به گردن خود هندو ها و به دوش دکترغنی است که لاف زد، دست تکان داد و اعلام کرد که در کنار مردم از هیچ چیز ترس ندارم!