-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ تیر ۱۶, شنبه

ناتو، چه گونه ماتریالیستم عملی را بر مجاهدین تطبیق کرد؟

اشاره: عنوان این خبرواره از «گزارشنامه افغانستان» است.

بشیراحمد «انصاری»دو سه هفته پيش زماني كه در كابل بودم، روزي يكي از دوستان تلفون نموده به محفلي دعوتم نمود كه در خانه اش برگزار مي شد و قرار بود شماري ديگر هم آنجا حضور يابند.
من كه در روز هاي اقامتم در كابل عادت دارم تا يكي از مجاهدان دوران مقاومت را همراه با موترش با خود بگيرم، زماني كه به درب ورودي محل دعوت رسيدم، ديدم كه آخرين مادل موتر هاي لندكروز غرش كنان مي آيند و مي روند و به مجرد توقف، باديگارد هايي با اشكال و قيافه هايي عجيب و غريب از درون موتر ها بيرون مي جهند تا امنيت مهمانان تازه وارد را بگيرند.

در هياهوى همين لندكروز دواني و غرش و خاكباد آن ديدم يكي از افسران ترافيك به سوى موتر حامل ما دويده و با لحني عتاب آميز پرسيد، سراچه تو اينجا چه مي كني؟
هنوز سخنش تمام نشده بود كه افسر پوليس ديگرى از آن سوي ديگر كوچه تند آمدن گرفت و گفت، سراچه تو دور بخور!

باز ديدم فردي با لباس ملكي نزديك شد و او هم با نگاهي تعجب انگيز بسوي ما ديدن گرفت. به هر حال، تنظيم كنندگان محفل از رسيدن ما اطلاع يافتند و وارد شديم. 
در آنجا با خود گفتم اين "ناتو" در كنار ديگر "شهكاري" هايش، براي ما چه قشري آفريده و چه فرهنگ و اخلاقي به ارمغان آورده است، قشري كه انسان خود را با آن كاملا بيگانه احساس مي كند. اگر ارتش سرخ ماترياليزم ايديولوژيك را براي ما سوغات آورد، ناتو ماترياليزم عملي را نهادينه ساخت كه رگ و خون و مغز و استخوان قربانيان آن با عشق ماده و ماديات سيراب گرديده است. 
فطوبى للغرباء!