-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ تیر ۱۱, دوشنبه

استخارۀ وزیر رانده شده - خینه بعد از عید

سرانجام گروه های فشار فیس بوکی کم وبیش موفق شدند که زیر زنخ علی احمد عثمانی، وزیر به زور رانده شدۀ انرژی و آب، ستونی بگذارند تا قامتش راست معلوم شود. او را به بسیار زحمت آماده کردند چنین بگوید: رئیس جمهوری افغانستان باید فضای ارعاب، ترس، تحقیر، توهین و تهدید را از جلسات حکومت دور کند.
یعنی او با این سخن مفت خود، دکترغنی را از اریکه قدرت به زیر کشید!
عثمانی سه سال تمام دربرابر انواع بدو بیراه گفتن های دکتر غنی از روی قهرمانی سکوت پیشه کرد؛ تا زمانی که به زور از دفتر بیرون رانده نشد، از زیر 32 دندان، یک کلمۀ نا متعارف علیه غنی بیرون نکشید. نامبرده سزاوار آن است که به خاطر تحمل سه سال توهین و بدو رد گویی های غنی، و پنهان کردن این راز ( در زمان برحالی در وظیفه) از خود انتقاد کرده و خود را لایق مجازات بداند.
اگر غنی او را از نظر حیثیتی لت وپار نمی کرد، غنی بهترین رئیس جمهور تاریخ افغانستان بود!