-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ تیر ۲۴, یکشنبه

دکترغنی به تیکه داران: اختیار وطن را کی به شما داده؟

دکترغنی همچنان خطاب به عبدالله وصلاح الدین گفت: حاضرید جواب کار ۴ ساله را بدهید؟دکتر غنی الیوم ۱۵ جولای، آب سردی روی دست سیاسیون جمع شده در هوتل سرینا ریخت. وی چنین گفت:
قانون اساسی ۱۰۰ فیصد اجرا می شود؛ نه جرگه ای در کار است؛ نه کدام حرکت دیگر. قانون اساسی، واضح، مشخص و مبرهن است. این مسأله را اضافه از۸ میلیون نفری که برای انتخابات ثبت نام کرده اند، فیصله خواهند کرد. دیگر چه می خواهید؟ این سیاسیون کی ها اند که به نماینده گی از مردم گپ می زنند؟ این ها را چه کسی انتخاب کرده است؟ چند فیصد رأی برده اند؟ مردم چه وقت به این ها اختیار داده اند که از آنان نماینده گی کنند؟

دکترغنی، با صراحت، رسوایی های انتخاباتی سال ۲۰۱۴ را انکار کرد و گفت: من به اساس آرای مردم به این مقام رسیده ام. نه زور داشتم؛ نه زر. از برکت مغز خود به این جا آمدم. دکترغنی با اشاره به رهبران جمیعت و دیگر مخالفان سیاسی گفت:
ظرف چهار سال، چهل فیصد امور حکومت در دست شان بود؛ جواب بدهند که درین مدت چه کاری انجام داده اند؟ اگر مایل به بحث هستید، واضح به میدان بیائید. اختیار کشور را به شما کی داده؟ به کدام اساس؟ جواب فجایع را داده می توانید؟ جواب بحران جاری را داده می توانید؟ اگر انتخابات را تحریم می کنند، آن ها چه کسی اند که تحریم کنند؟ این مردمی که صاحب قطعات نظامی اند؛ چطور می توانیم آن ها را احزاب سیاسی بنامیم؟

در چه شرایطی زمام امور به من رسید؟ دنیا در گریز بود یا نه؟ خزانه خالی بود یا نه؟ ( درحالی که کرزی مدعی است که هنگام ترک ارگ، هشت میلیارد دالر در خزانه دولت موجود بود.) چرا در گذشته، حتی یک بار صدای صلح از مکه و مدینه بلند نشد؟ باید یک قضاوت عادلانه در کار باشد. تجربه دکتاتوری برای ما چه وضعی پدید آورد؟ نتیجه انتصابات خاص بحران آورد.