-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۷ تیر ۱۷, یکشنبه

منظور از «یک میلیون پناهنده» منهای مهاجران افغان کسان دیگری قابل قیاس اند؟

به دنبال سخنرانی تهدید آمیز روحانی در وین خطاب به تهدید امریکا مبنی بر جلوگیری از صدور نفت ایران "اگر ما نتوانیم نفت صادر کنیم دیگران هم در منطقه نخواهند توانست" (نقل به مضمون)، وزیر کشور نیز درتهران تهدید دیگری را روی میز گذاشت. تهدیدی که نه امریکا، بلکه اروپا در صورت دنباله روی از امریکا مخاطب آن بود. رحمانی فضلی وزیر کشور گفت:

در سوریه دیدیم که وقتی تعدادی مهاجر به سمت اروپا رفتند چه بحرانی ایجاد شد. من بعنوان وزیر کشور و مسئول امنیت داخلی می گویم  که اگر 24 ساعت چشمانم را ببندم، بیش از یک میلیون پناهنده از مرزهای غربی ایران روانه اروپا می شوند.

تهدیدی که رحمانی فضلی اروپا را کرد، تقریبا مشابه آن تهدید و پیامی بود که چینی ها به امریکائی ها و اروپائی ها درجریان شورش دانشجوئی میدان "تیان مین" که آنها سعی می کردند آن را زمینه فروپاشی نظام حاکم در چین کنند (به سبک فروپاشی اتحاد شوروی) دادند و گفتند: « جمعیت ما زیاد است، اگر مایل باشید درهای چین را باز کنیم تا دهها میلیون نفر راهی امریکا و اروپا شوند!» و آنها که  پیام را گرفتند فهمیدند بازی با دُم شیر عاقلانه نیست و چین را به حال خود گذاشتند.